Algemene leveringsvoorwaarden

  Omdat Samax veel waarde hecht aan goede advisering en begeleiding, vindt zij het ook belangrijk dat er duidelijke ‘spelregels’ zijn. Voor haar en voor u. Deze spelregels staan hieronder in de Algemene Voorwaarden van Samax

  HOOFDSTUK 1
  ALGEMENE BEPALINGEN
  TOEPASSELIJKHEID
  Artikel 1

  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op al onze offertes, aanvragen, mededelingen, opdrachten, overeenkomsten, koopovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten en overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten, het verstrekken van adviezen, alsmede het geven van voorlichting en het opleiden van medewerkers van opdrachtgever, alles in de ruimste zin des woords, hierna te noemen: diensten.
  2. Afwijkende voorwaarden zijn alleen verbindend indien deze vooraf schriftelijk en incidenteel zijn bevestigd;
  3. In geval van strijd tussen de onderhavige algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden van de opdrachtgever, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden, zullen bij uitsluiting deze algemene voorwaarden van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk door ons is bevestigd.

  AANBIEDING
  Artikel 2

  1. De aanbiedingen in welke vorm ook gedaan, en de publicaties waaronder begrepen drukwerk zijn geheel vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen zijn voor ons niet bindend, tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
  2. De gegeven prijzen zijn exclusief belastingen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.
  3. De aanbieding is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De technische gegevens (oppervlakte, capaciteiten en dergelijke) worden in aanduidingen, die in Nederland gangbaar zijn, te goeder trouw naar waarheid verstrekt. Zij zijn vrijblijvend en worden geacht bij benadering te zijn verstrekt, tenzij anders is vermeld.
  4. Wij behouden ons auteursrecht voor, op de bij de aanbieding verstrekte offertes. Deze bescheiden blijven ons eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden getoond.

  TOTSTANDKOMING DER OVEREENKOMST
  Artikel 3

  1. Een overeenkomst wordt pas geacht te zijn tot stand gekomen door onze schriftelijke bevestiging. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien wij deze schriftelijk bevestigd hebben en de opdrachtgever binnen 3 dagen hiertegen geen schriftelijk bezwaar gemaakt heeft.
  2. Als datum van verlening/totstandkoming van de opdracht/-overeenkomst zal gelden de dag van verzending van onze bevestiging.
  3. Bij gebreke van schriftelijke bevestiging wordt de overeenkomst geacht onder de offertecondities te zijn tot stand gekomen, indien en zodra met de uitvoering der overeenkomst daaronder begrepen de eventuele voorbereidende en inleidende maatregelen een begin is gemaakt.
  4. Wij zijn te allen tijde bevoegd van de opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging te verlangen voordat met de uitvoering der overeenkomst wordt begonnen. Indien na het begin van de uitvoering niet aantoonbaar mocht zijn welke prijs voor de diensten is overeengekomen of krachtens het bepaalde in artikel 4 geacht wordt overeengekomen te zijn hetzij voor het geheel hetzij per zekere eenheid, geldt als bindende prijs de prijs die wij voor vergelijkbare objecten en met gebruikmaking van dezelfde middelen ten tijde van het tot stand komen der overeenkomst plegen of plachten te bedingen;

  WERKZAAMHEDEN
  Artikel 4

  De door Samax uit te voeren werkzaamheden en te leveren diensten worden per overeenkomst omschreven en vastgesteld.

  PRIJZEN
  Artikel 5

  1.De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van de huidige personeelskosten, abonnementskosten, kosten voor telefonie en vervoerskosten geldend op de dag van de totstandkoming der overeenkomst.
  2. Samax behoudt zich het recht voor om jaarlijks door middel van een prijsindexering op de overeengekomen tarieven eventuele toegenomen kosten evenredig over opdrachtgevers te verdelen. Een dergelijke index zal tussen de 0% en 5% bevinden.
  3. De honorering wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst/opdracht geregeld. Opdrachten/overeenkomsten worden door ons nimmer aanvaard of gesloten op basis van “no cure, no pay”.
  4. Indien de diensten met onze instemming of als noodzakelijk gevolg van de omstandigheden afwijken van de oorspronkelijke opdracht dan zal de afwijking overeenkomstig de ten tijde van het uitvoeren der werkzaamheden geldende prijzen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

  TIJDSDUUR en OPZEGGING
  Artikel 6

  1. De minimale termijn van de overeenkomst is één jaar, ingaande op de datum die in de overeenkomst is vermeld.
  2. Na afloop van de minimale termijn geldt een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden.
  3. In ieder geval zal een overeenkomst gesloten voor een bepaalde termijn en/of voor een bepaald aantal uren bij niet-beëindiging doorlopen op dezelfde voorwaarden als in de overeenkomst is omschreven.

  OVERMACHT
  Artikel 7

  1. Onder overmacht worden ten deze en worden in het algemeen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht/overeenkomst verstaan en begrepen alle omstandigheden, waardoor naar regelen van goede trouw en redelijkheid nakoming van deze opdracht/overeenkomst of een onderdeel daarvan niet kan worden gevergd.
  2. Indien zich een geval van overmacht voordoet, zullen wij zulks aan opdrachtgever berichten onder de opgave van de reden en van de vermoedelijke duur van de overmachttoestand. De zal met de tijdsduur van de vertraging door overmacht worden verlengd.

  BETALING
  Artikel 8

  1. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
  2. Facturatie geschiedt in 2 gelijke termijnen per jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, ontvangt de opdrachtgever een betalingsherinnering. Indien na herhaaldelijk verzoek nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden heeft opdrachtgever het recht om 1% betalingsrente in rekening te brengen per dag, vanaf 14 dagen na factuurdatum.
  4. Afwijkende betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden overeengekomen, doch bij overschrijding van deze termijnen treedt automatisch het bepaalde in lid 3 van dit artikel in werking.
  5. De betaling van de factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking of verrekening te geschieden.
  6. Klachten geven opdrachtgever niet het recht betaling te weigeren, uit te stellen of te verrekenen.
  7. Wij zijn gerechtigd – indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat – alle opgedragen/overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld.

  EIGENDOM EN GEBRUIK VAN STUKKEN
  Artikel 9

  1. Wij behouden ons het auteursrecht voor op alle stukken en bestanden, die wij verstrekken. Deze blijven ons eigendom en moeten op ons verzoek direct worden toegezonden.
  2. Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk, dat deze stukken en gegevens niet worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, zonder onze schriftelijke toestemming tot integrale overname en zonder ons daarvoor te honoreren. Op het opzettelijk delen, dan wel verspreiden van informatie en/of gegeven adviezen aan andere tuinbouwbedrijven zijnde niet-leden van Samax, staat een geldboete van €10.000.
  3. Alle rechten c.q. aanspraken op rechten in het bijzonder de aanspraken op (verlening van) auteursrechten, kwekersrecht, modelrecht, merk- en octrooirecht komen ons toe.

  AANSPRAKELIJKHEID
  Artikel 10

  1. Samax is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Samax, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Samax.
  2. Samax is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan het in rekening gebrachte honorarium, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
  3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Samax
  4 Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.
  5 Medewerkers van Samax zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens Samax aansprakelijkheid voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen.
  6 Opdrachtgever vrijwaart Samax voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de derde partij aan Samax geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
  7 Opdrachtgever vrijwaart Samax voor aanspraken van derden (medewerkers van Samax en door Samax ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden die het gevolg is van het handelen of nalaten van Samax.

  ONTBINDING
  Artikel 11

  1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de opdracht/overeenkomst opgelegd, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de opdracht te annuleren of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
  2. Het bepaalde in lid 1 laat onverlet ons recht om de uitvoering der opdracht/overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen opdrachtgever ingevolge de opdracht/overeenkomst verschuldigd is of zou worden.
  3. Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op annulering van de opdracht of ontbinding van de overeenkomst volgens artikel 6:265 BW of andere wettelijke bepalingen.
  4. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, vervalt de opdracht niet door de dood van opdrachtgever. Diens rechten en verplichten gaan over op zijn rechtverkrijgenden.

  Artikel 12

  Tenzij anders overeengekomen blijven rapporten, tekeningen en andere stoffelijke zaken waarin de opgedragen werkzaamheden resulteren ons eigendom. Op het opzettelijk delen, dan wel verspreiden van informatie en/of gegeven adviezen aan andere tuinbouwbedrijven zijnde niet leden van Samax, staat een geldboete van €10.000.

  Artikel 13

  Uitgebrachte rapporten mogen door opdrachtgever na verkregen schriftelijke toestemming slechts woordelijk in hun geheel worden gepubliceerd. Het publiceren in andere vormen is uitsluitend toegestaan na onze schriftelijke toestemming. Onder het publiceren wordt mede verstaan het ter inzage geven aan derden.

  Artikel 14

  Het gebruik van het resultaat van de opdracht ten behoeve van het instellen van claims, voor het voeren gerechtelijke procedures en voor reclame benevens het gebruik van onze naam in welke verbinding dan ook, is ook in het geval van publicatie van rapporten slechts toegestaan na afzonderlijke schriftelijke toestemming van ons.

  Artikel 15

  Op alle aanbiedingen, opdrachten/overeenkomsten, verbintenissen hoe ook genaamd, en de uitvoering hiervan is het Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 16

  Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor goederen welke wij enkel doorleveren. De leverancier vrijwaart ons ter zake van mogelijke aanspraken van de opdrachtgever te dienaangaande.

  Artikel 17

  1. Ingeval één of meer bepalingen in deze overeenkomst nietig mochten worden verklaard, mocht worden vernietigd of nietig blijken te zijn blijft de overeenkomst voor het overige in stand.
  2. Ingeval zich het bepaalde in het voorgaande lid voordoet zal voor de nietige bepaling(en) een bepaling(en) in de plaats treden die deze voor wat betreft inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert, zonder aan nietigheid te lijden.

  Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op.

  logo-samax-footer

  Samax B.V.
  Groeneweg 30
  2691 MP ‘s-Gravenzande

  T +31 (0)174 72 52 17
  info@samax.nu
  K.v.K. nr.: 60221038

  Routeplanner door Google Maps

  volg-ons-op-twitter